Editorial Board

Editor in Chief

Yiqun Gan, Chengping, Chongqing University, China

Editorial Board

Bai, Ruibin, University of Nottingham Ningbo, China

Chen, Jin, Tsinghua University, China

Daming, Zhou, Sun Yat-sen University, China

Hayer, Jaswinder S., Competitive Advantage, UK

Hsu, Jeffrey, Fairleigh Dickinson University, USA

Shiau, Hong-Chi, Shih-Hsin University, Taiwan

Tan, Danchi, National Cheng-Chi University, Taiwan

Wu, Wei Ping, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, China

Zhao, Chengping, Chongqing University, China